> Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Naczelnik Wydziału – Rafał Wnuk - pok. 211 - tel. w. 380
Magdalena Mucha - pok. 212 - tel. w. 382
Włodzimierz Lipowski - pok. 212 - tel. w. 382
Lucja Chmaj-Szkutnicka - pok. 213 - tel. w. 383
Rafał Wnuk - pok. 213 - tel. w. 383
Bożena Dąbrowska – pok. 210 - tel. w. 365

e-mail:
rolnictwo@powiat.sandomierz.pl

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska prowadzi sprawy w zakresie:

ROLNICTWO:

• przygotowanie poleceń dla Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa celem podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożeń,
• prowadzenie eliminacji powiatowych konkursów rolniczych,

GOSPODARKA ODPADAMI:

• wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
• wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów,

do czasu utworzenia przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego rejestru , o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach /j.t.Dz.U. z 2016 roku poz. 1987/

• wydawanie zezwoleń na transport odpadów,
• prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie i transport;

na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach /j.t. Dz.U. z 2010 roku Nr 185 poz. 1243 z późn.zm./

GEOLOGIA I GÓRNICTWO

Wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze /j.t. Dz.U.z 2016 r. poz. 1131 /, podejmowanie rozstrzygnięć oraz wykonywanie czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania w/w ustawy, przewidzianych dla starosty jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, w tym:

 1. udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
  a) obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
  b) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000m3,
  c) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych,
 2. wyznaczanie granic obszaru górniczego i terenu górniczego dla obiektów dla których starosta jest organem koncesyjnym,
 3. wydawanie decyzji ustalających wysokość opłat eksploatacyjnych, opłat dodatkowych i opłat podwyższonych,
 4. wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie, ograniczenie bądź cofnięcie koncesji,
 5. przyjmowanie zawiadomień o zamiarze podjęcia wydobywania piasków i żwirów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:
  a) będzie wykonywanie bez użycia środków strzałowych,
  b) nie będzie większe niż 10m3 w roku kalendarzowym,
  c) nie naruszy przeznaczenia nieruchomości na warunkach określonych w w/w ustawie,
 6. zatwierdzanie, przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych, zatwierdzanie dokumentacji geologicznych dotyczących:
  a) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarach do 2ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych,
  b) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50m3/h,
  c) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych,
  d) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50m3/h,
  e) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi,
  f) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze,
  oraz postępowanie z tzw. „innymi” dokumentacjami geologicznymi,
 7. wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie:
  a) projektowania prac geologicznych,
  b) sporządzania dokumentacji geologicznych,
  c) wykonywania uprawnień z tytułu koncesji,
  d) wykonywania uprawnień z tytułu zatwierdzonego lub zgłoszonego projektu robót geologicznych,
 8. podejmowanie czynności administracyjnych w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności określonej ustawą Prawo geologiczne i górnicze z naruszeniem warunków koncesji, bądź bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem warunków w nim określonych, bądź bez przedłożonego projektu robót geologicznych, który nie podlega zatwierdzeniu, lub z naruszeniem warunków w nim określonych,

OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA:

• wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych,
• wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód (pobór wód powierzchniowych i podziemnych, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych, wykorzystanie wód do celów energetycznych oraz inne wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne/t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 469 z późn. zm./
• wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
• wydawanie pozwoleń i decyzji innych należących do kompetencji starosty wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne,
• wydawanie decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego,
• ustalanie stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych,
• ustalanie stref ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych,
• wykonywanie przeglądów ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód i odprowadzanie ścieków, a także realizacji tych pozwoleń,
• wydawanie decyzji o legalizacji urządzeń wodnych,
• nakazywanie w drodze decyzji usunięcia drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości do 3m od stopy wału po stronie odpowietrznej,
• ustalanie linii brzegowej dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników w zakresie nie zastrzeżonym dla właściwego terenowego organu administracji morskiej, oraz właściwego marszałka województwa,
• ustalanie w drodze decyzji zakresu i terminów wykonania prac związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych melioracji szczegółowych nie objętych działalnością spółki wodnej,
• wydawanie decyzji związanych z działalnością i funkcjonowaniem spółek wodnych wynikających z ustawy Prawo wodne,
• nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,

OCHRONA PRZED HAŁASEM:

 • wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu

LEŚNICTWO:

• zlecanie sporządzania uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu oraz ustalanie w drodze decyzji zadań na podstawie inwentaryzacji,
• wydawanie decyzji w sprawie uznania zastrzeżeń dotyczących projektu planu urządzenia lasu,
• nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności skarbu państwa,
• zawieranie porozumień na obsługę nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności skarbu państwa,
• prowadzenie kontroli nad wykonywaniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności skarbu państwa,
• wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na zalesianie gruntów ujętych w planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
• uznawanie lasu za ochronny,
• zatwierdzanie planów urządzania lasów dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa należących do osób fizycznych oraz nadzorowanie wykonania zatwierdzonych planów urządzania lasów,
• wydawanie decyzji o możliwości pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności skarbu państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub stosowną decyzją,
• wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi lasu niebędącego własnością skarbu państwa wykonania zadań wynikających z uproszczonego planu urządzania lasu,
• wydawanie opinii w zakresie rocznego planu zalesiania gruntów nie stanowiących własności skarbu państwa,
• wykonywanie oceny udatności upraw,
• występowanie do ARiMR z wnioskiem o dotacje dla gruntów zalesionych,
• prowadzenie sprawozdawczości z zakresu leśnictwa,

OCHRONA PRZYRODY:

• prowadzenie rejestru zwierząt, których przewóz poza granice państwa podlega ograniczeniom na podstawie prawa UE,
• wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,
• naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,
• wymierzanie kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,

ŁOWIECTWO:

• wydawanie zezwoleń dotyczących posiadania i hodowania oraz utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców,
• wydzierżawianie łowieckich obwodów polnych,
• akceptowanie łowieckich planów hodowlanych,

RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE:

• wydawanie kart wędkarskich,
• wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
• wydawanie kart łowiectwa podwodnego,
• wydawanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

• wydawanie ograniczeń lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych ciekach i zbiornikach wodnych,
• zobowiązywanie jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych wykonujących działalność wpływającą szkodliwie na środowisko do przedłożenia przeglądu ekologicznego, określenia obowiązków mających na celu usunięcie przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko lub zagrożenia i przywrócenie środowiska do stanu właściwego,
• prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska,
• współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska,
• sporządzanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska ,
• prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie,
• nakładanie obowiązków prowadzenia pomiarów i przyjmowanie wyników pomiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska,
• przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia oraz ustalanie wymagań dotyczących eksploatacji tych instalacji,
• wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji i energii, tj. pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza,
• wygaszanie, cofanie, ograniczanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji i energii,
• wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu emisjami,
• prowadzenie eliminacji powiatowych konkursów związanych z ochroną środowiska naturalnego,

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH:

• prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,
• prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielom gruntów zalesiania, zadrzewiania, zakrzewiania lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
• przygotowanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
• przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
• prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
• prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
• prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
• ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
• uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych,

OPŁATA SKARBOWA

Obowiązek opłaty skarbowej oraz wskazanie podmiotów zwolnionych od tego obowiązku określają przepisy ustawy z dnia16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U.z 2016 r. poz. 1827 z późn., zm./ .

Opłaty skarbowe, którym podlega wydawanie decyzji, zaświadczeń i dokonywanie innych czynności administracyjnych wnosi się z chwilą złożenia wniosku o ich dokonanie, zgodnie z w/w ustawą na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu : Bank Spółdzielczy w Sandomierzu, Nr konta: 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006 w kwotach wynikających z załącznika do w/w ustawy.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu /Dz.U.Nr 246, poz. 1804/

Opłatę za wydanie karty wędkarskiej w kwocie 10zł wnosi się na konto Starostwa Powiatowego w Sandomierzu:
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu, Nr konta: 85 9429 0004 2001 0013 2251 0020

PROCEDURA UDZIELENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ.

Opis sprawy: udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli są spełnione następujące wymagania:

• obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2ha,
• wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000m3,
• działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych.

Podstawa prawna udzielenia koncesji:

• art. 21ust.1pkt 2, ust.2, art.22 ust.2, art.30, art.32 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.- Prawo geologiczne i górnicze /j.t. Dz.U.z 2016 r. poz.1131/
• art. 46 ust.1 pkt 1, art.47 ust.2, art. 48 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej /t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm./,
• art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2016 r.,poz. 23 z późn. zm./,

Podstawa prawna zakresu zawartości wniosku:

• art.24, art. 26 ust.1, ust.2, ust.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze / j.t. dz.U. z 2016 r. poz. 1131/
• art. 49 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej /t.j. Dz.U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm./,

Działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być prowadzona przez podmiot (przedsiębiorcę) po uzyskaniu koncesji.
Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba, że przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

I. Złożenie wniosku o udzielenie koncesji zawierającego.

We wniosku oprócz wymagań przewidzianych przepisami z zakresu ochrony środowiska, określa się:

 1. oznaczenie firmy przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu, albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 3. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,
 4. stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków;
 5. prawa wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca,
 6. czas na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,
 7. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,
 8. obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków,
 9. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
 10. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,
 11. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
 12. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia,
 13. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,
 14. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu,
 15. przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2 oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
 16. Załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.

Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się:

 1. dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów,
 2. informację o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywania zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne,
 3. dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
 4. dowody istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.
 5. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej (oryginału, uwierzytelnionej kopii lub wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej) tytułem udzielenia koncesji w kwocie wynikającej z ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 1282/

II. Wystąpienie organu koncesyjnego do Państwowego Instytutu Geologicznego; Rejestru Obszarów Górniczych celem sprawdzenia i pozyskania informacji o istnieniu kolizji projektowanego obszaru górniczego z obszarami już zarejestrowanymi.

III. Wystąpienie organu koncesyjnego, na podstawie art. 23 ust.2 pkt2, ust.3 w/w ustawy Prawo geologiczne i górnicze do marszałka województwa oraz o opinię oraz właściwego ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności; wójta, burmistrza, prezydenta miasta) odpowiednio o opinię i uzgodnienie udzielenia koncesji. Kryterium uzgodnienia jest zgodność zamierzonej działalności z przeznaczeniem lub sposobem korzystania z nieruchomości określonym w art. 7 w/w ustawy, tj. gdy podejmowana i wykonywana działalność nie naruszy przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona wykorzystywania nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w odrębnych przepisach.

IV. Rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji rozstrzygającej w przedmiocie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża, po uzyskaniu opinii oraz uzgodnienia.

Do zmiany koncesji, jak wynika z art. 34 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, stosuje się odpowiednio przepisy o jej udzielaniu.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie koncesji: 616 zł (aktualnie)

Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (bank/nr konta) Bank Spółdzielczy w Sandomierzu 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006

Jednostka odpowiedzialna:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34; 27-600 Sandomierz;
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska; pok. 213 (II piętro)
tel. 15 644 10 10, wew. 383

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje prawo wniesienia od wydanej decyzji (koncesji) odwołania za pośrednictwem Starosty Sandomierskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz
Biuro Obsługi Interesanta (parter).

Procedura udzielania zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie , transport odpadów.

I. Podstawa prawna:

• art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach /j.t.Dz.U. z 2016 roku poz. 1827/,
• art 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach /j.t. Dz.U. z 2010 roku Nr 185 poz. 1243 zpóźn.zm./, w związku z art. 233 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach /j.t. Dz.U. z 2016 roku poz. 1827/,
• art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego /j.t..Dz.U. z 2016 roku poz. 23 z późn.zm./.

II. Stosownie do art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach /j.t. Dz.U. z 2010 roku Nr 185 poz. 1243 zpóźn.zm./ wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów winien zawierać:

stosuje się do czasu utworzenia przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego rejestru , o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach/Dz.U. z 2013 roku poz. 21/

 1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń jakie te odpady mogą powodować dla środowiska , właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
 2. oznaczenie obszaru prowadzenia działalności – w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia działalności – w przypadku zbierania odpadów,
 3. w przypadku zbierania odpadów wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także opis dalszego zagospodarowania odpadów,
 4. wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,
 5. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
 6. przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

III. Stosownie do art. 42 ust. 2 ustawy z dnia14 grudnia 2012 roku o odpadach /j.t.Dz.U. z 2016 roku poz. 1987/,wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów winien zawierać:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania ,
 3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów,
 4. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
 6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,
 8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 10. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Stosownie do art. 42 ust. 2 ustawy z dnia14 grudnia 2012 roku o odpadach /j.t. Dz.U. z 2016 roku poz. 1987/, wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów winien zawierać:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania,
 3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,
 4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,
 5. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 6. szczegółowy opis stosowanej metody przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej,
 7. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 8. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
 9. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 10. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 11. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

V. Zezwolenia wydawane są w drodze decyzji wydawanych na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

VI. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 616 zł (aktualnie).

Opłatę wnosi się na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Nr 279429 0004 2001 0000 1300 0006.

VII. Wydział Odpowiedzialny

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 212 ( II piętro).
Tel. 15 644 10 10 w. 382.

VIII. Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta (parter).

 

Opublikowane przez: Marek Żołyniak | Autor: Stanisław Kraska | Data wprowadzenia: 2009-10-13 12:02:45 | Data modyfikacji: 2017-11-10 08:03:20.
Data wprowadzenia: 2009-10-13 12:02:45
Data modyfikacji: 2017-11-10 08:03:20
Autor: Stanisław Kraska
Opublikowane przez: Marek Żołyniak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
ul. ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz
Starosta
Stanisław Masternak
Kontakt:
Tel: (+48 15) 832-32-43
Fax: (+48 15) 832-28-29
e-mail: starostwo@powiat.sandomierz.pl